Disclaimer

Algemeen

De site www.PlasticRoad.com wordt beheerd door PlasticRoad BV, “PlasticRoad”). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PlasticRoad. Deze disclaimer kan door PlasticRoad worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. PlasticRoad neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat PlasticRoad niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt verwezen naar websites, informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat PlasticRoad door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan PlasticRoad. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

PlasticRoad behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PlasticRoad te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. PlasticRoad adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan PlasticRoad te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

PlasticRoad, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. PlasticRoad aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan PlasticRoad wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.