Typ in de zoekbalk hieronder het onderwerp in waar u meer informatie over wilt lezen of bekijk specifieke vragen over de thema’s door op erop te klikken.

Concept & partners

De PlasticRoad is een oplossing voor de wegenbouw met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en wegbeheer. De verharding wordt gemaakt van gerecycled plastic en beschikt over een holle ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, opwekken van energie, plaatsen van sensoren, enzovoort. De elementen worden prefab geproduceerd, zijn volledig opnieuw te gebruiken en in het bezit van een materialenpaspoort. De PlasticRoad wordt op dit moment gebruikt voor fietspaden en parkeervakken, maar er kan nog veel meer mee: de elementen zijn ook toepasbaar als trottoir, schoolplein, perron en zelfs woonstraten.

 • De lichtgewicht constructie verminderd zettingen. De PlasticRoad is een lichtgewicht constructie dieslechts 48 kg/m2 weegt. De elementen kunnen direct op het zandbed worden aangelegd waarmee de funderingslaag kan worden uitgespaard. Deze gewichtsreducties resulteren in vermindering van zettingen in gebieden met een slappe bodem. Een ander groot voordeel is wanneer de buitenruimte uiteindelijk toch is gezakt de elementen kunnen worden opgepakt, het zandbed kan opnieuw op hoogte worden gebracht en de elementen kunnen weer als nieuw worden geinstalleerd.
 • De PlasticRoad wordt prefab geproduceerd en maakt daardoor snellere aanleg en minder onderhoudstijd mogelijk. Zo kan een element binnen 1 minuut worden geinstalleerd als de zandbaan klaar ligt.
 • Door het homogene productieproces en de prefab productie heeft de PlasticRoad een hogere kwaliteit en een langere levensduur dan traditionele wegen van asfalt of beton.
 • Het materiaal is vrijwel ongevoelig voor weersinvloeden, onkruid en ongedierte waardoor het weinig onderhoud nodig heeft.
 • De PlasticRoad wordt geproduceerd uit gerecycled kunsstof (consumer mix waste). Kunststoffen welke nu nog voor het grootste gedeelte worden verbrand en gestort in landfills. Door middel van mechanische recycling geven wij deze kunststoffen een tweede leven in een hoogwaardige toepassing. De elementen zijn daarnaast volledig circulair ontworpen waarbij het uitgangspunt is dat alle onderdelen na einde levensduur weer herbruikbaar zijn om een nieuwe PlasticRoad te maken.
 • De holle ruimte in de constructie kan worden ingezet als waterberging, als ruimte voor kabels en leidingen, voor sensoren en voor talloze andere toepassingen. Met PlasticRoad kan zo de schaarse openbare ruimte maximaal benut worden.
 • Het egale wegdek en de snelle waterafvoer verhogen de (verkeers)veiligheid.
 • Alles op en rondom de weg kan prefab aangelegd (vangrail) of aangebracht (markeringen) worden.
 • PlasticRoad biedt diverse mogelijkheden voor verdere innovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energie opwekkende wegen, Smart Roads en het opladen van voertuigen via wegen.
 • PlasticRoad is in staat om een grote bijdrage te leveren aan de oplossing van het maatschappelijke probleem van plastic afval.

In 2013 zijn Anne Koudstaal en Simon Jorritsma binnen KWS gestart met de zoektocht naar de nieuwe manier van wegenbouw die antwoord geeft op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ruim honderd jaar nadat Hendrik Boesewinkel wegenbouw in Nederland drastisch zou veranderen met de ingebruikname van de eerste asfaltwals, kwam KWS met een concept dat wegenbouw wederom naar een nieuwe fase zal leiden. Het idee is ontstaan door te kijken naar huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen waar gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers als KWS mee in aanraking komen: plastic afval, extreme neerslag, zettingen van de ondergrond, de groeiende behoefte aan mobiliteit, een overvolle ondergrond en de steeds strengere eisen die aan wegen worden gesteld. Daarnaast werd door KWS geconstateerd dat opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan wegen: langere levensduur, snellere aanleg, minder onderhoud, toenemende duurzaamheidseisenen een aantrekkelijkere businesscase. De zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen vormde de inspiratie voor de PlasticRoad. Alleen ga je sneller, samen kom je verder en daarom is KWS enkele strategische partnerships aangegaan.

Het is meer dan realistisch om plastic wegen te maken zoals inmiddels ruimschoots is bewezen in onze pilots in Utrecht, Zwolle, Giethoorn en Hardenberg. Zo hebben we inmiddels aangetoond dat de PlasticRoad zich goed houdt als wegverharding voor fietsverkeer en ook voor auto’s en zwaarder vervoer (vuilniswagens). Op basis van de huidge resultaten kan geconcludeerd worden dat een weg van plastic technisch realistisch is.

Het consortium PlasticRoad bestaat uit KWS (VolkerWessels) en Wavin (ORBIA).

KWS is een allround aannemer die zowel actief is met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) projecten als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren. Het bedrijf is marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt in Nederland.

Wavin is wereldmarktleider in kunststof leidingsystemen. Wavin produceert en levert leidingsystemen voor veilige distributie van drinkwater en gas, duurzaam beheer van regen- en afvalwater, verwarming en koeling van gebouwen en voor elektro en industriële toepassingen. Van alle kunststofleidingproducenten in Europa is Wavin de grootste verwerker van gebruikt en ingezameld PVC materiaal.

Als marktleider in de wegenbouw in Nederland heeft KWS de kennis om niet alleen oplossingen te bieden voor de problemen in het huidige productieproces van wegen, maar tevens voor toekomstige vraagstukken als duurzaamheid, klimaatadaptatie en een schaarste aan grondstoffen oplossingen te bieden. Het resultaat van de zoektocht van Anne en Simon is de PlasticRoad, een enkel product dat in staat is oplossingen te bieden waar met bestaande infrastructuur oplossingen niet voldoende op ingespeeld kan worden. De PlasticRoad betekent daarnaast een belangrijke stap naar de realistatie van het doel van KWS om in 2040 volledig CO₂-neutraal en 100% circulair te zijn.

De keuze voor Wavin als partner van KWS binnen het PlasticRoad concept is gebaseerd op de grote kennis en ervaring die Wavin bezit met betrekking  tot kunststoffen. Door haar positie als marktleider in de recycling van kunststoffen en haar specialisatie in het maken van kunststofproducten voor hemelwaterafvoer is Wavin de beste partner voor het ontwerpen, verbeteren en produceren van de PlasticRoad. Direct nadat KWS in 2015 op zoek ging naar partners voor de PlasticRoad heeft Wavin zich met veel enthousiasme achter het concept geschaard en is zij een waardevolle partner.

Voor Wavin sluiten meedoen en mee ontwikkelen aan de PlasticRoad feilloos in de strategie om innovatieve plastic oplossingen te leveren voor de gebouwde omgeving. Het is een geweldige kans om een nieuwe en duurzamere manier van wegenbouw te ontwikkelen in samenwerking met andere marktleiders in deze business.

PlasticRoad is vanaf 1 januari 2020 een zelfstandige B.V. gevestigd in Vianen (Ut) en met een productielocatie in Hardenberg. Zowel KWS als Wavin, beide voor 50% aandeelhouder, hebben een groot vertrouwen in de PlasticRoad en zien het opzetten van een zelfstandige B.V. als logische volgende stap in het opschalen van de PlasticRoad.

Vragen, prijsopgaven, persverzoeken, enzovoort worden vanaf heden in behandeling genomen door PlasticRoad B.V. en niet meer door de moederbedrijven Wavin en KWS.

Technisch

De PlasticRoad is nu al toepasbaar in de volgende toepassingen: Fietspad Parkeervakken Trottoirs / voetpaden Schoolpleinen Pannacourts / speeltuinen Perrons De ervaringen met de pilots in Giethoorn en Zwolle hebben ons veel geleerd. Vanuit de ervaringen die opgedaan zijn in deze pilots hebben we het concept doorontwikkeld naar andersoortige en steeds hoogwaardigere toepassingen. Door een aanpassing in het ontwerp hebben we de PlasticRoad 250% sterker gemaakt dan voorheen. Wij streven ernaar om de toepassingsgebieden van de PlasticRoad steeds verder uit te breiden, denk hierbij aan woonstraten en erftoegangswegen. Voordat we deze stap maken willen we eerst meer ervaring opdoen met de PlasticRoad in de bovenstaande toepassingen. Voor de langere termijn willen wij onderzoek doen naar de volgende toepassingen: doorgaande wegen, provinciale wegen, snelwegen en vliegvelden. Heb je nog een toepassing die hier niet genoemd wordt, neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.

De onderconstructie van de PlasticRoad heeft een levensduur van 50 jaar. Voor de toplaag is de verwachting dat deze een levensduur heeft van 20 jaar, dit moet echter nog in de praktijk worden bewezen. De verwachting is gebaseerd op meerdere testen en praktijkervaringen van KWS en Wavin. Dit wordt extra onderbouwd door:

 • Resultaten van de pilots en de data die via de sensoren in de pilots is verkregen. Deze laten uitstekende resultaten zien die aansluiten bij de verwachtingen.
 • Resultaten van uitgebreide levensduurtesten die zowel intern als extern (Nederlands Lucht en Ruimtevaart instituut) zijn uitgevoerd.
 • FEM analyses / rekenmodellen op basis van testresultaten.
 • Praktijkervaringen met andersoortige kunststof producten.
 • Het productieproces. Doordat alle PlasticRoad elementen prefab en geconditioneerd worden geproduceerd kunnen we de kwaliteit beter borgen.

De PlasticRoad heeft in principe hetzelfde onderhoudsregime als een normale asfalt weg de kosten hiervan zullen ook niet anders zijn. Zo is het stooien, vegen en kolkenzuigen ook bij de PlasticRoad noodzakelijk. Onkruid en boomwortelopdruk lijkt wel minder op te treden en voordeliger voor de PlasticRoad.

De kosten voor het onderhoud lijken vele malen goedkoper te zijn dan voor een traditionele buitenruimte. Dit is wel afhankelijk van de locatie, zo heeft de PlasticRoad in een gebied met een slappe bodem veel minder onderhoudskosten dan een zwaardere traditionele verharding. Wij zijn dergelijke modellen aan het onderzoeken, en zien hier absoluut mogelijkheden voor. Om dit goed en efficient te doen willen we eerst een meer informatie en beter inzicht krijgen in de werkelijke onderhoudsbehoefte van de PlasticRoad.

Als je goed luistert, maakt de PlasticRoad een ander geluid dan een asfalt fietspad wanneer je hier overheen rijdt. Anders dan bij een fietspad van asfalt kan je op  de PlasticRoad een lichtelijk hol geluid waarnemen wanneer je hier overheen fietst. We hebben tot nu toe in geen van beide pilots reacties ontvangen waarin wordt aangegeven dat dit geluid als hinderlijk wordt ervaren. Ook bij de interne pilot in Utrecht, welke dagelijks door auto’s werd bereden met een maximum snelheid van 30km/u, hebben we geen geluidshinder ervaren. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat het geluidsniveau bij licht verkeer over de PlasticRoad niet hinderlijk is. De toepassingen die wij in eerste instantie voor ogen hebben zullen daarmee geen geluidshinder veroorzaken. Sterker nog, PlasticRoad biedt juist kansen: met asfalt komen we steeds dichter bij de optimale structuren voor het minimaliseren van geluid. Bij de PlasticRoad is nog veel ruimte om te onderzoeken hoe met persen, printen of drukken van structuren een optimale geluidsreductie kan worden gerealiseerd. Geluid/trillingen kunnen mogelijk ook gebruikt worden om energie op te wekken. Wanneer we de PlasticRoad doorontwikkelen tot autowegen, wordt het voorkomen van geluidshinder een belangrijk speerpunt in het  onderzoek en in de productie.

Door een speciaal ontwikkelde coating heeft de PlasticRoad dezelfde stroefheidseigenschappen als een traditionele weg. De PlasticRoad behaalt ruimschoots de Skid Resistance Tester (SRT)-waarde “Zeer stroef” en voldoet aan de norm voor slipweerstand (NEN 7909). Hoewel bij kou de weg er glad uit kan zien, voldoet deze nog steeds aan NEN 7909 en kan men er met een gerust hart overheen fietsen, rijden en bewandelen, zoals is te zien in deze onafhankelijke praktijktest.

De elementen worden voorzien van een speciaal voor de PlasticRoad ontworpen coating en liggen geheel omsloten in de ondergrond. Dit zorgt ervoor dat het kunststof wordt afgeschermd van UV-licht en er geen veroudering door blootstelling kan optreden gedurende de gebruiksfase. Tijdens de productiefase hebben we een streng kwaliteitsplan waarbij we de voorraden minimaal houden en slechts beperkt en voor korte tijd blootstellen aan UV-licht. De sterkte van de constructie wordt continu gemonitord in onze pilot projecten. Deze data geeft nog geen indicaties dat de constructie verzwakt.

Vanwege de strenge eisen die wij aan de koppelingen stellen, was het verbinden van de elementen een uitdaging bij de ontwikkeling van de PlasticRoad. De koppelingen moeten de elementen met elkaar verbinden, maar ook een bepaalde mate van elasticiteit hebben voor het opvangen van uitzettingen. Ook zorgen de koppelingen ervoor dat de PlasticRoad vlak blijft. Daarnaast mogen de koppelingen een snelle vervanging van elementen niet in de weg staan. Tenslotte moeten de koppelingen volledig circulair geproduceerd worden. Na vele ontwerpen, berekeningen, prototypes en praktijktesten hebben we een unieke koppeling ontwikkeld die aan al deze eisen voldoet. Deze koppeling is verder doorontwikkeld naar aanleiding van de pilots in Zwole en Giethoorn. Het resultaat is een robuuste, maar toch comfortabele koppeling, die de aanleg van de weg eenvoudig maakt. Bovendien kunnen de elementenmet een speciaal ontwikkeld hulpstuk worden losgehaald zonder de koppeling te beschadigen. Hierdoor kan een element volledig opnieuw gebruikt worden.

De koppelingen zijn zo ontworpen dat de elementen horizontaal uitgevlakt worden zodat de hoogteverschillen tussen de elementen nihil zijn. Daarnaast zijn de koppelingen verdiept aangelegd en hebben ze een minimale oppervlakte en voeg. Naar aanleiding van de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn de koppelingen inmiddels verbeterd en daarmee is ook het rijcomfort verhoogd.

Dit is volledig afhankelijk van het doel. Is het bedoelt als tijdelijke berging voor het opvangen van piekbuien dan is dit geen enkel probleem. Het water wordt gebufferd in de PlasticRoad en loopt langzaam weer leeg in de ondergrond waar het uiteindelijk via het grondwater wegloopt naar het oppervlakte water. Gaat het om water op te slaan voor droge perioden dan is dit ook mogelijk met de PlasticRoad maar dan passen we in plaats van een infiltatiedoek een niet waterdoorlatend doek toe rondom de PlasticRoad. Dit kan per element of voor het gehele werk. Op dit moment hebben we hier nog geen ervaring mee opgedaan met de PlasticRoad maar Wavin heeft hier jarenlange ervaring mee in de realisatie van krattenvelden.

Op dit moment zijn er, zowel in de pilots als in de interne hevige regenval- en watertesten, geen indicaties en aanwijzingen dat opdrijving plaats gaat vinden. Om dit potentiële risico te minimaliseren is de PlasticRoad voorzien van verbredingsstroken aan de onderkant van de constructie. Deze stroken creëeren meer grondweerstand zodat opdrijven wordt voorkomen.

Duurzaamheid

De PlasticRoad is duurzamer dan een traditionele weg vanwege drie zaken: Het gebruik van gerecycled plastic: Het centrale idee achter de PlasticRoad is dat het gemaakt wordt van zoveel mogelijk gerecycled kunststof. Plastic dat nu nog voornamelijk als afval wordt verwerkt (verbrand of gedumpt) keert als PlasticRoad als veel hoogwaardigere toepassing terug in de keten. Het gevolg is een veel kleinere CO₂-footprint zoals vastgesteld door onafhankelijke keuringsinstantie Kiwa. De CO2 besparing ligt tussen 52% en 73%. De circulaire elementen: De PlasticRoad sluit aan bij de Cradle to Cradle Aan het einde van de levensduur kan een PlasticRoad, met uitzondering van het glasvezel doek en de slijtlaag, gerecycled worden tot elementen voor een nieuwe PlasticRoad. Zo draagt het concept bij aan een circulaire economie. De aanleg van een PlasticRoad is veel minder belastend voor omgeving en milieu dan een traditionele infrastructuuroplossing. Door de PlasticRoad rechtstreeks op het zandbed aan te leggen is in tegenstelling tot traditionele infrastructuur geen fundering meer nodig. Daarnaast wordt bij de aanleg van een nieuwe weg bespaard op de huidige zware constructie, die niet meer geproduceerd hoeft te worden. De eerste berekeningen tonen aan dat de aanleg van een weg bestaande uit PlasticRoad-elementen 85% minder transportbewegingen heeft dan een traditionele weg.

Er is (helaas) een overschot aan plastic afval in de wereld aanwezig voor de aanleg van PlasticRoads. Jaarlijks wordt meer dan 350 miljoen ton plastic gebruikt en de productie van plastic groeit nog steeds. Aan het einde van de levensduur wordt het merendeel van alle plastics verbrand of gestort. In Europa bevatten alle kunststof toepassingen gecombineerd slechts 7% gerecycled plastic. PlasticRoad B.V. heeft als doel om dit te verbeteren: met de PlasticRoad zijn wij in staat om grote hoeveelheden plastic afval op een hoogwaardige manier te recyclen en het een tweede leven te geven.

Er zijn vele soorten plastic en dus ook vele soorten plastic afval met verschillende eigenschappen. Het verschil in eigenschappen van de toegevoegde plastic heeft een groot effect op de constructievorm en sterkte. Alle kunststof in de PlasticRoad bestaat uit (gerecycled) polypropyleen (PP), een schone kunststof die geen schadelijke stoffen verspreid. PP wordt onder meer gebruikt als festival bekers, cosmetische verpakkingen, flesdoppen, boterkuipjes, rietjes, plastic meubelen en in diverse auto-onderdelen. Ons plastic is afkomstig van huishoudelijk afval dat nu nog vaak gestort of verbrand wordt.

Op dit moment komt het plastic afval uit de Rotterdamse haven en hier gesorteerd. Het afval wordt gecompoundeerd in Vroomshoop en vervolgens getransporteerd naar de PlasticRoad fabriek in Hardenberg. Hier worden de elementen geproduceerd en vanuit Hardenberg worden de elementen naar locatie gebracht in Nederland. Deze afstanden zijn al zeer minimaal en (lokaal) vergeleken met andere producten maar in de toekomst willen we deze afstanden nog meer verkleinen door steeds meer naar regionaal en lokale afvalstromen te kijken.  De CO2 uitstoot van de productie van de PlasticRoad is op basis van de huidige uitgangspunten 52% lager ten opzichte van een tegel fietspad. Wanneer we het vergelijken met een tegelfietspad met een EPS fundering is dit zelfs 75% minder.

Naast kunststof zit er mineraal aggregaat (steenslag) in de coating om de gewenste stroefheid van het fietspad te kunnen realiseren. In de toplaag zit een minimale hoeveelheid glasvezel die nodig is om deze laag zowel sterk als lichtgewicht te maken. Deze materialen zijn lastig van de kunststoffen te scheiden. We zijn daarom aan het onderzoeken of we alternatieven voor kunnen aanbieden voor deze grondstoffen. Seperaat hiervan doen we onderzoek naar de mogelijkheden om het glasvezel en de steenslag op een hoogwaardige manier te kunnen hergebruiken.

De PlasticRoad wordt voorzien van een speciaal ontworpen coating die zorgt dat het kunststof niet in contact staat met de banden van het verkeer dat over de weg rijdt. Hiermee wordt het vrijkomen van microplastics tegengegaan.

We hebben diverse testen uitgevoerd om de brandbaarheid van de PlasticRoad aan te tonen. Hieruit blijkt dat de PlasticRoad in het algemeen slecht brandbaar is en de slijtlaag zelfs zeer slecht brandbaar. De PlasticRoad is ontworpen om een hoge weerstand tegen vuur te hebben zodat weggebruikers meer reactietijd hebben in het geval van een calamiteit. Het risico op het gebied van brandveiligheid is hierdoor minimaal in vergelijking met andere verhardingssoorten.

Bij de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn na anderhalf jaar visuele inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de PlasticRoad als broedplaats voor ongedierte gaat dienen. Met camera’s is de holle ruimte van de elementen geïnspecteerd. Aan de hand van deze visuele inspectie is geconcludeerd dat de PlasticRoad vrij blijft van ongedierte. Het geotextiel zorgt ervoor dat de holle ruimte van de elementen vrij blijft van grond, wortels en dus ook van ongedierte.

Aan de hand van de visuele inspecties door middel van camerainspecties in de holle ruimte van de  is geconcludeerd dat ongedierte geen risico vormen. Mocht het voorkomen dat ongedierte zich een weg weet te vinden naar de holle ruimten van de elementen dan is het onwaarschijnlijk dat er schade aangericht zal worden. Het kunststof waarvan de PlasticRoad is gemaakt, polypropyleen, is een harde kunststof die niet aantrekkelijk is voor ongedierte om aan te knagen.

De PlasticRoad is naast een gewone weg ook een smart road. Zo is de holle ruimte van de PlasticRoad volgebouwd met sensoren. De toegepaste sensoren meten onder andere de belasting op het wegdek, het aantal verkeersbewegingen, de temperatuur van de weg en het waterniveau in de holle ruimte. Dit geeft realtime inzicht in bijvoorbeeld de doorbuiging van de constructie bij bepaalde belastingen in combinatie met de temperatuur of het waterniveau in de PlasticRoad. Daarnaast wordt gemeten hoe snel het waterniveau in de holle ruimte weer daalt na een regenbui. Wij gebruiken deze data om beter en sneller gefundeerde keuzes te kunnen maken in de doorontwikkeling van de PlasticRoad.

Pilots

Vanuit zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel hadden een aantal innovatieve medewerkers interesse getoond in de PlasticRoad. In 2015 was deze vraag echter nog te vroeg om te concretiseren. In 2017 is door het projectteam van de PlasticRoad opnieuw contact opgenomen. Samen met de trekkers van het launching customership van de provincie Overijssel en de trekkers van de gemeente Zwolle hebben we onze gedachtenspinsels concreet gemaakt en goedgekeurd gekregen bij alle partijen. Deze unieke en bijzondere projectsamenstelling was geboren met als resultaat twee succesvolle pilots en een zeer succesvolle samenwerking.

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zien veel potentie in de PlasticRoad. Daarbij komen de maatschappelijke en duurzaaheids voordelen van de innovatie. Deze mogelijke voordelen maakt het de investering zeker waard. Doordat we een mooie samenwerking hebben met de provincie en de gemeente, kunnen we deze pilots gebruiken om kennis over te dragen aan andere gemeentes . Zodoende gebruiken we niet onnodig geld om innovaties te testen. Met de PlasticRoad dragen we tevens bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en provincie.  Een andere reden om als gemeente en Provincie mee te doen aan deze pilots is dat wij vernieuwing stimuleren door ondernemers met innovatieve en duurzame ideeën de kans te geven deze in de praktijk te realiseren. Bovendien hebben zowel KWS als Wavin een speciale band met Zwolle en Overijssel. KWS heeft een vestiging in Zwolle en de oorsprong van het moederconcern van KWS ligt in Overijssel. Ook Wavin is gevestigd in Zwolle en heeft bovendien een kantoor in Hardenberg.

Het streven is om de PlasticRoad van volledig gerecycled kunststof te produceren. Deze zoektocht zal net zolang doorgaan tot we hierin slagen. De afgelopen twee jaar zijn in ieder geval al grote stappen in de goede richting gezet. De elementen die in de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn toegepast zijn nog gemaakt van 70% gerecycled kunststof. Dat is vergelijkbaar 218.000 plastic bekers of 500.000 flesdoppen. Inmiddels hebben we het aandeel hergebruikt plastic kunnen verhogen naar 90%. En oude PlasticRoad elementen kunnen nu zelfs al geheel opnieuw gebruikt worden.

De pilots in Giethoorn en Zwolle liggen er inmiddels meer dan 1,5 jaar en zijn zeer succesvol. Bijna alle gebruikers geven aan geen verschil te merken met een traditioneel fietspad. Dit is het beste compliment dat we kunnen krijgen als PlasticRoad BV.

Het lijkt sterk op een regulier fietspad. We kunnen de PlasticRoad in iedere kleur produceren die je maar kunt bedenken. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van de geldende richtlijnen voor fietspaden. (link foto)

De pilots zijn eind 2018 gestart en lopen tot eind 2023. In deze periode worden de pilots gezamenlijk met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel zowel technisch, maatschappelijk als financieel geëvalueerd. Na deze periode zal de PlasticRoad gewoon blijven liggen en hopelijk zelfs uitgebreid.

De PlasticRoad is naast een gewone weg ook een smart road. Zo is de holle ruimte van de PlasticRoad volgebouwd met sensoren. De toegepaste sensoren meten onder andere de snelheid van het verkeer, de belastbaarheid, het aantal verkeersbewegingen, de temperatuur van de weg en het waterniveau in de holle ruimte. Dit geeft realtime inzicht in bijvoorbeeld de doorbuiging van de constructie bij bepaalde belastingen in combinatie met de temperatuur of het waterniveau in de PlasticRoad en hoe snel deze leeg loopt. Hierdoor kan de PlasticRoad continu worden geëvalueerd. Wij gebruiken deze data om beter en sneller gefundeerde keuzes te kunnen maken in de doorontwikkeling van de PlasticRoad.

De eerste twee pilots met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zijn een belangrijke stap in het onderzoek naar de technische haalbaarheid van de PlasticRoad. Door de pilots kunnen we in de  praktijk gaan monitoren en testen hoe de PlasticRoad zich houdt. Samen met de provincie en gemeente gaan we de resultaten evalueren en volgende stappen bepalen. Wat die stappen zijn is nu nog niet bekend.

Productie

Bij serieuze interesse om de PlasticRoad toe te passen kan via het aanvraagformulier een verkennend gesprek aangevraagd worden. Vanaf september 2020 wordt de PlasticRoad op grote schaal geproduceerd en uitgeleverd en kunnen de elementen worden aangeschaft. We werken volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Het loont daarom projecten tijdig door te geven zodat we ook tijdig productiecapaciteit kunnen inplannen.

Vanaf September 2020 is de PlasticRoad commercieel beschikbaar en kan deze seriematig geproduceerd worden. Het eerste jaar van PlasticRoad als zelfstandige B.V. staat in het teken van launching costumers. Omdat we het product een vliegende start willen geven, maar ook de onzekerheden rondom het product willen wegnemen, krijgen de eerste tien klanten een speciaal traject. Dit is een samenwerkingstraject waarbij we extra service en garantie bieden, kopers deelgenoot maken van de ontwikkelingen en, afhankelijk van het project, eventueel een launching customer projectkorting geven. De levertijd van een PlasticRoad (100m1) ligt tussen de 6 en 12 weken.

De productiecapaciteit bedraagt op dit moment 40 kilometer op jaarbasis en is daarmee voldoende om de verwachtte vraag voor het eerste jaar te verwerken. Indien nodig kan de capaciteit op korte termijn uitgebreid worden.

Voor het plaatsen van een PlasticRoad dient aan een aantal voorwaatden te worden voldaan:

 • Een minimale grondwaterstand (GHG) van 0,60 cm onder maaiveld.
 • Een goed geprofileerd en verdicht zandbed (zand voor zandbed met een goede K-waarde) van minimaal 30-50 cm).
 • Bij een kleiondergrond dient ook een drainagesysteem aangelegd te worden.
 • De elementen dienen met behulp van een vacuüm unit geïnstalleerd te worden. Dit is mogelijk met een mobiele kraan of een knikmops. Bij het installeren van de PlasticRoad wordt een voorschrift meegeleverd waar op gelet moet worden tijdens de aanleg.
 • PlasticRoad beschikt nog niet over bochtstukken en kan derhalve alleen in een rechte lijn aangelegd worden.

Op dit moment zijn wij nog niet in de gelegenheid om de prijs van de PlasticRoad te delen omdat het een zeer complex product is en daardoor niet goed één op één vergeleken kan worden met andere producten. Bovendien worden de exacte kosten pas duidelijk wanneer de weg gereed is voor productie. Wij zijn ervan overtuigd dat de PlasticRoad de meest voordelige optie is als aspecten als duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden meegewogen. Omdat deze aspecten bij de aanleg van infrastructuur nog maar minimaal worden meegewogen, houden wij ze ook buiten onze financiële analyses.

We hebben een rekenhulp ontwikkeld waarmee op basis van beschikbare data over zettingen, wateroverlast en verhard oppervlak snel inzicht wordt gegeven in hoe financiëel aantrekkelijk de aanleg van een PlasticRoad is.

De waarde van de PlasticRoad zit hem in de combinatie van functionaliteiten. Dit betekend ook dat je meerdere producten moet combineren om een goede vergelijking te maken. Als voorbeeld: een typemachine vergelijken we ook niet met een laptop, en dit geldt ook voor een PlasticRoad en bijvoorbeeld een asfalt of een klinkerverharding. Onbewust wordt dit wel snel gedaan wat een afbreuk risico is voor de PlasticRoad. De toegevoegde waarde van de PlasticRoad is heel sterk afhankelijk van de locatie en de opgaven rondom de locatie. Zo kan een PlasticRoad direct op financieel vlak de voordeligste optie zijn maar kan ook een financieel totaal onaantrekkelijke oplossing zijn. Dit moet echter echt op projectbasis worden doorgerekend. Wanneer u concrete projecten in gedachte heeft dan helpen wij u graag deze door te rekenen om te kijken of de PlasticRoad financieel een interessante keuze is.

Een PlasticRoad element kan varieren in afmetingen.  Zo zijn we in staat om te varieren in de breedte en de lengte. Zo beschikt een element over een minimale lengte van 1,20 meter en een minimale breedte van 0,60 cm. De maximale lengte van een PlasticRoad element is 2,40. De maximale breedte per element is 3,60. De breedte kan gevarieerd worden in stappen van 0,60 meter (0,60; 1,20; 1,80; 2,40, 3,00, 3,60). Een fietspad van 6 meter breedt is te maken door twee PlasticRoad elementen van 3,00m1 met elkaar te verbinden.  Op deze manier zijn bijna alle breedtes en lengtes mogelijk.

Dit is inderdaad minder praktisch. De deklaag van de PlasticRoad is losneembaar en te verwijderen (los klikbaar) maar of dit in de praktijk goed werkt moeten we verder testen. Wanneer de kabels en leidingen onder de PlasticRoad-elementen liggen kan dit wel zonder problemen, de elementen zijn in zijn geheel op te tillen waardoor de kabels en leidingen toegankelijk zijn. We zijn aan het onderzoeken om een aparte kabel en leiding unit aan de PlasticRoad te monteren waarbij we directe toegang hebben tot de kabels en leidingen. Tot die tijd is het een keuze van de opdrachtgever om kabels en leidingen in de PlasticRoad te leggen of niet.

De PlasticRoad is voor alle aannemers verkrijgbaar en te installeren. Het eerste jaar zal dit nog voornamelijk door KWS/Van Kessel plaatsvinden omdat dit tot nu toe de enige aannemers zijn die ervaring hebben in de aanleg. Voor de aanleg van de elementen is het belangrijk dat dit op de juiste manier en zorgvuldig gebeurd. De verwachting is dat niet iedere aannemer dit direct zelfstandig kan. Wel is dit ons doel. Als PlasticRoad zijn we van mening dat iedere aannemer zelfstandig PlasticRoad elementen moet kunnen kopen en aanlegen. Om dit in de toekomst mogelijk te maken zijn we een certificering aan het oprichten. Zo kunnen aannemers een cursus bij ons krijgen hoe ze een PlasticRoad moeten aanleggen. Deze aannemers (medewerkers) ontvangen bij het goed doorlopen van de cursus een certificaat. Alle partijen die over dit certificaat beschikken kunnen zelfstandig PlasticRoad elementen aanleggen en verwerken. Wanneer de aanleg plaastvind door een gecertificeerde aannemer dan is ook de maximale garantie termijn van toepassing.

De markering zit nog steeds goed op de PlasticRoad en hebben geen aanleiding dat dit niet het geval zou zijn.